I SLUZBA ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU

Print

Tanković dr AlmaNačelnik službe
Dr. spec. med. rada Alma Tanković

Tel: 00 387 32 449-488Zaposlenici i kontakt:

U Službi rade slijedeći doktori specijalisti medicine rada:

 • Tanković dr Alma - kontakt 032 449 479
 • Karić dr Muris - kontakt 032 449 494
 • Hrkić dr Selma - kontakt 032 449 479
 • Prim. dr Minka Salihagić - kontakt 032 449 479
 • Ljekar na spec. med. rada i sporta Dr Elvir Mehanović

 
Djelatnost službe i organizacioni oblici

Primarna djelatnost Službe je obrada zaposlenih i radnih mjesta sa posebnim uslovima rada u skladu sa Pravilnikom o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima i Popisom rizika na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada. /Sl.list SRBiH 2/91/

Služba je organizirana u slijedećim cjelinama:

1. Statistička analiza i obrada podataka na radu, apsentizam, profesionalne bolesti u vezi sa radom

2. Odjeljenje za specifičnu zdravstvenu zaštitu koje se sastoji od:

 • 5 /pet/ Ordinacija medicine rada
 • Kabineta za psihološko ispitivanje u kojem radi:

 • Goletić Aldin, doktor psiholoških nauka - kontakt 032 449 484


U okviru navedenog Odjeljenja vrše se slijedeći ljekarski pregledi:

 • periodični pregledi za radna mjesta sa posebnim uslovima rada u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu
 • prethodni pregledi pri zapošljavanju
 • sistematski pregledi
 • ciljani kontrolni pregledi
 • pregledi sa ciljem verifikacije profesionalnih bolesti i prijava istih
 • pregledi pri upisu u škole i fakultete
 • pregledi u cilju dobivanja dozvole za boravak u BIH
 • pregledi vozača amatera i profesionalaca
 • pregledi lica za posjedovanje i nošenje oružja, zaštitara, deminera i vojnih lica
 • konsultativno specijalistički pregledi za ocjenu privremene i radne nesposobnosti, te pregledi u sklopu obrada za IK
 • pregledi za opšta ljekarska uvjerenja za sud
 • sanitarni pregledi
 • pregledi sportaša


Za obavljanje navedenih usluga Zavod ima

POSEBNA RJEŠENJA, OVLAŠTENJA I USLOVE:

 • a/ Po Rješenju Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona broj 13-37-4731-3/06 od 22.03.2006. te Rješenju broj 11-37-2681/13 od 28.03.2013. obavljaju se prethodni i periodični pregledi radnika na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada i ljekarski pregledi radnika koji se upućuju na rad u inostranstvo. Zavod je jedina zdravstvena ustanova u ZE-DO kantonu koja u cjelosti ispunjava propisane uvjete prostora, kadra i opreme za obavljanje svih vrsta prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika, utvrđenih Pravilnikom o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima/Službeni list SR.BiH broj 21/91/,kao i uslove za obavljanje ljekarskih pregleda radnika koji se upućuju na rad u inostranstvo.  
 • b/ Po Rješenju Federalnog ministarstva socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica broj 07-34-1033/02 od 21.04.2002. Zavod obavlja preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu i to: fizičkih, hemijskih ili bioloških štetnosti i mikroklime; izdavanje odgovarajućih isprava iz oblasti zaštite na radu.
 • c/ Na temelju Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, te Pravilnika o kriterijima za provjeru zdravstvene  sposobnosti osoba koje obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine/SL.N.FBiH br.65/2009./Zavodu je povjerena provjera navedene sposobnosti.
 • d/ Po Rješenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 07-34-1033/02 od 21.04.2002. Zavod  izrađuje analizu i mišljenje u skladu sa Pravilnikom o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, postupku utvrđivanja i postupku revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/19).
 • e/ U skladu sa Rješenjem Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona broj 11-37-379-1/04, Zavod je jedini u potpunosti osposobljen za izdavanje ljekarskih uvjerenja stranim državljanima.
 • f/ Rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona za mjerenje i vrednovanje nivoa buke.
 • g/ Licenca za poslove zdravstvene kontrole osoba profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju koje je izdala  Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost 22.11.2013. godine 


3. Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju i ocjenu radne sposobnosti/prevencija profesionalnih oboljenja i timska obrada i priprema za IK/ i higijenu rada sa slijedećim cjelinama:

 • Kabinet za vibratorna oboljenja
 • Kabinet za fizička ispitivanja  032 449 474
 • Kabinet za hemijska ispitivanja  032 449 475


U Odjeljenju koje vodi Karić dr Muris, klinički toksikolog-specijalista medicine rada, zaposleni su i stručni saradnici:  

 • Mr. sc. Maslić Magda, dipl. ing. hemije stručni saradnik za hemijska ispitivanja - kontakt 032 449 475
 • Stabančić Samra mr. fizike stručni saradnik za fizička ispitivanja - kontakt 032 449 474


U okviru navedenog Odjeljenja već duži niz godina obavjaju se slijedeće aktivnosti:

 • Periodični pregledi i ispitivanja uslova radne sredine (mjerenje i ispitivanje fizičkih, hemijskih štetnosti i mikroklime), te davanje prijedloga i sugestija za poboljšanje uslova rada, kao i predlaganje konkretnih mjera zaštite radnika. Nakon obavljenih pregleda i ispitivanja te obrade podataka mjerenja, urade se zapisnici o mjerenju i stručnom nalazu, odnosno zapisnici o utvrđenom stanju, te kao sastavni dio ovih zapisnika, izdaju se zakonom propisane isprave.
 • Kontinuirano praćenje i provjeravanje uslova radne i životne sredine radnih mjesta sa posebnim (otežanim) uslovima rada kao i prezentiranje podataka mjerenja – specijalistima medicine rada i konsultacije sa doktorima.


Ispitivanje fizičkih štetnosti obuhvata mjerenje:

 • Mjerenje i analiza buke u radnoj sredini i u objektima posebne namjene;
 • Mjerenje i analiza komunalne buke;
 • Mjerenje i analiza vibracija;
 • Mjerenje i analiza osvijetljenosti na radnim mjestima i u objektima posebne namjene;
 • Mjerenje i analiza mikroklimatskih uslova (temperatura, relativna vlažnost, brzina strujanja zraka i toplotno zračenje) u radnoj i životnoj sredini i u objektima posebne namjene,


a  ispitivanje hemijskih štetnosti obuhvata sljedeća mjerenja:

 • prašine (ukupne i respirabilne)
 • gasova, para i aerosola u radnoj sredinii.


Posebno naglašavamo novu aktivnost Odjeljenja na segmentu toksikologije-nauke o štetnostima i promjenama ljudskog organizma koje izazivaju hemijski agensi kao što su: industrijski otrovi, alkohol, droge, lijekovi i slično.

Ista se sastoji u identifikaciji hemijskih štetnosti, analizi efekata istih, te liječenju osoba koje su bile pod uticajem nekih od navedenih štetnosti.

Zavod raspolaže neophodnom opremom za toksikološka ispitivanja koja je u sklopu Službe za laboratorijsku dijagnostiku-Toksikološki laboratorij.

Thursday the 18th. JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK