I SLUZBA ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU

Štampa

KaricMurisNačelnik službe
Karić dr Muris, specijalista medicine rada, klinički toksikolog
Tel: 00 387 32 449-488Zaposlenici i kontakt:

U Službi rade slijedeći doktori specijalisti medicine rada:

Prim. dr Sajma Lutvica nophoto Suljić Beganović dr Fuada Tanković dr Alma Karić dr Muris Sl-D8 
 Prim. dr Sajma Lutvica
kontakt
032 449 468
 Talajić dr Mirjana
kontakt
032 449 485
 Suljić Beganović
dr Fuada
kontakt
032 449 479
 Tanković dr Alma
kontakt
032 449 479
 Karić dr Muris
kontakt
032 449 494

Hrkić dr Selma 
kontakt 
032 449 479

 
Djelatnost službe i organizacioni oblici

Primarna djelatnost Službe je obrada zaposlenih i radnih mjesta sa posebnim uslovima rada u skladu sa Pravilnikom o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima i Popisom rizika na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada. /Sl.list SRBiH 2/91/

Služba je organizirana u slijedećim cjelinama:

1. Statistička analiza i obrada podataka na radu, apsentizam, profesionalne bolesti u vezi sa radom

2. Odjeljenje za specifičnu zdravstvenu zaštitu koje se sastoji od:

 • 6 /šest/Ordinacija medicine rada
 • 2/dva/ Kabineta za psihološko ispitivanje u kojima rade:

Goletić Aldin
 Goletić Aldin
dipl. pedagog-psiholog
kontakt
032 449 484


U okviru navedenog Odjeljenja vrše se slijedeći ljekarski pregledi:

 • periodični pregledi za radna mjesta sa posebnim uslovima rada u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu
 • prethodni pregledi pri zapošljavanju
 • sistematski pregledi
 • ciljani kontrolni pregledi
 • pregledi sa ciljem verifikacije profesionalnih bolesti i prijava istih
 • pregledi pri upisu u škole i fakultete
 • pregledi u cilju dobivanja dozvole za boravak u BIH
 • pregledi vozača amatera i profesionalaca
 • pregledi lica za posjedovanje i nošenje oružja, zaštitara, deminera i vojnih lica
 • konsultativno specijalistički pregledi za ocjenu privremene i radne nesposobnosti, te pregledi u sklopu obrada za IK
 • pregledi za opšta ljekarska uvjerenja za sud
 • sanitarni pregledi
 • pregledi sportaša


Za obavljanje navedenih usluga Zavod ima

POSEBNA RJEŠENJA, OVLAŠTENJA I USLOVE:

 • a/ Po Rješenju Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona broj 13-37-4731-3/06 od 22.03.2006. te Rješenju broj 11-37-2681/13 od 28.03.2013. obavljaju se prethodni i periodični pregledi radnika na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada i ljekarski pregledi radnika koji se upućuju na rad u inostranstvo. Zavod je jedina zdravstvena ustanova u ZE-DO kantonu koja u cjelosti ispunjava propisane uvjete prostora, kadra i opreme za obavljanje svih vrsta prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika, utvrđenih Pravilnikom o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima/Službeni list SR.BiH broj 21/91/,kao i uslove za obavljanje ljekarskih pregleda radnika koji se upućuju na rad u inostranstvo.  
 • b/ Po Rješenju Federalnog ministarstva socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica broj 07-34-1033/02 od 21.04.2002. Zavod obavlja preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu i to: fizičkih, hemijskih ili bioloških štetnosti i mikroklime; izdavanje odgovarajućih isprava iz oblasti zaštite na radu.
 • c/ Na temelju Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, te Pravilnika o kriterijima za provjeru zdravstvene  sposobnosti osoba koje obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine/SL.N.FBiH br.65/2009./Zavodu je povjerena provjera navedene sposobnosti.
 • d/ U skladu sa Rješenjem Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona broj 11-37-379-1/04, Zavod je jedini u potpunosti osposobljen za izdavanje ljekarskih uvjerenja stranim državljanima.
 • e/ Rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona za mjerenje i vrednovanje nivoa buke.
 • f/ Licenca za poslove zdravstvene kontrole osoba profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju koje je izdala  Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost 22.11.2013. godine 


3. Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju i ocjenu radne sposobnosti/prevencija profesionalnih oboljenja i timska obrada i priprema za IK/ i higijenu rada sa slijedećim cjelinama:

 • Kabinet za vibratorna oboljenja
 • Kabinet za fizička ispitivanja  032 449 474
 • Kabinet za hemijska ispitivanja  032 449 475


U Odjeljenju koje vodi Karić dr Muris, klinički toksikolog-specijalista medicine rada, zaposleni su i stručni saradnici:

 

nophoto Stabancic Samra, magistar fizike
Maslić Magda
dipl. ing. hemije
Stabančić Samra
magistar fizike 
kontakt 
032 449 493

 

 • Maslić Magda, dipl. ing. hemije stručni saradnik za hemijska ispitivanja
 • Stabančić Samra mr. fizike stručni saradnik za fizička ispitivanja


U okviru navedenog Odjeljenja već duži niz godina obavjaju se slijedeće aktivnosti:

 • Periodični pregledi i ispitivanja uslova radne sredine (mjerenje i ispitivanje fizičkih, hemijskih štetnosti i mikroklime), te davanje prijedloga i sugestija za poboljšanje uslova rada, kao i predlaganje konkretnih mjera zaštite radnika. Nakon obavljenih pregleda i ispitivanja te obrade podataka mjerenja, urade se zapisnici o mjerenju i stručnom nalazu, odnosno zapisnici o utvrđenom stanju, te kao sastavni dio ovih zapisnika, izdaju se zakonom propisane isprave.
 • Kontinuirano praćenje i provjeravanje uslova radne i životne sredine radnih mjesta sa posebnim (otežanim) uslovima rada kao i prezentiranje podataka mjerenja doktorima – specijalistima medicine rada i konsultacije sa doktorima.


Ispitivanja fizičkih štetnosti i mikroklime odnose se na:

 • Mjerenje i analiza buke u radnoj sredini i u objektima posebne namjene;
 • Mjerenje i analiza komunalne buke;
 • Mjerenje i analiza vibracija;
 • Mjerenje i analiza osvijetljenosti na radnim mjestima i u objektima posebne namjene;
 • Mjerenje i analiza mikroklimatskih uslova (temperatura, relativna vlažnost, brzina strujanja zraka i toplotno zračenje) u radnoj i životnoj sredini i u objektima posebne namjene,


a  ispitivanje hemijskih faktora ogleda se u:

 • ispitivanju prašine
 • hemijskih štetnosti /gasova/ u radnoj sredini.


Posebno naglašavamo novu aktivnost Odjeljenja na segmentu toksikologije-nauke o štetnostima i promjenama ljudskog organizma koje izazivaju hemijski agensi kao što su: industrijski otrovi, alkohol, droge, lijekovi i slično.

Ista se sastoji u identifikaciji hemijskih štetnosti, analizi efekata istih, te liječenju osoba koje su bile pod uticajem nekih od navedenih štetnosti.

Zavod raspolaže neophodnom opremom za toksikološka ispitivanja koja je u sklopu Službe za laboratorijsku dijagnostiku-Toksikološki laboratorij.

Thursday the 21st. JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK