Javne nabavke - Plan nabavke i odluke za 2018. godinu

Print

 

Plan nabavke za 2018. godinu

pdf-symbol

Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2018. godinu (29.03.2019) pdf-symbol

Poziv za dostavu ponuda - Postupak dodjele ugovora koji za predmet javne nabavke ima usluge iz aneksa II. Dio B ZJN-a - Predmet nabavke - Određivanje krvne grupe (oktorbar 2018. godina)

 

pdf-symbol

ODLUKE

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke građevinsko-zanatskih radova za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu  u 2018. godini - Odluka broj 9749/18 (12.12.2018.)

pdf-symbol

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke usluga servisiranja i kalibracije opreme za higijenu rada u 2018. godini - Odluka broj 8274/18 (24.10.2018.)

pdf-symbol

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke sistema za digitalizaciju RTG aparata u 2018. godini - Odluka broj 7237/18 (07.09.2018.)

pdf-symbol

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke usluga izrade detaljnog energetskog audita u 2018. godini - Odluka broj 6671/18 (17.08.2018.)

pdf-symbol

Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavki za 2018. godini - Odluka broj 6483/18 (10.08.2018.)

pdf-symbol

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke usluga reklamiranja u 2018. godini - Odluka broj 6215/18 (31.07.2018.)

pdf-symbol

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke alergo testova u 2018. godini - Odluka broj 4614/18 (22.05.2018.)

pdf-symbol

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke usluga verifikacija medicnskih uređaja i mjernih instrumenata u 2018. godini  - Odluka broj 4612/18 (22.05.2018.)

pdf-symbol

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke usluga osiguranja zaposlenih - Odluka broj 4611/18 (22.05.2018.)

pdf-symbol

Odluka o izboru najpovoljnije ponude javne usluga kalibracije aparata za mikroklimatska mjerenja  TESTO 480 i sondu za temperaturu, vlažnost, brzinu strujanja, toplotno zračenje, osvijetljenost za potrebe JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK Odluka broj 4573/18 (21.05.2018.)

pdf-symbol

Odluka o izboru najpovoljnije ponude javne nabavke fiskalizacije za potrebe JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK  - Odluka broj 4540/18 (17.05.2018.)

pdf-symbol

Odluka o izboru najpovoljnije ponude javne nabavke hidroinstalacije (izlazak na teren, detekcija kvara, nabavka i zamjena oštećene cijevi) - Odluka broj 4566/18 (18.05.2018.) 

pdf-symbol

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke materijala za toksikologiju i higijenu rada u 2018. godini  - Odluka broj 4421/18 (11.05.2018.) 

pdf-symbol

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke usluga ispitivanja protipožarnih aparata i hidranata u 2018. godini  - Odluka broj 2308/18 (26.03.2018.) 

pdf-symbol

Odluka o dodjeli ugovora - javna nabavka sanitetskog potrošnog materijala u 2018. godini - Odluka broj 2248/18 (22.03.2018.)

pdf-symbol

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - javna nabavka panik rasvjete - Odluka broj 2247/18 (22.03.2018.)

pdf-symbol

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - javna nabavka usluga štampanja naljepnica iz oblasti protivpožarne zaštite u 2018. godini - Odluka broj 2246/18 (22.03.2018.)

pdf-symbol

Odluka o dodjeli ugovora - javna nabavka urinskih trakica u 2018. godini - Odluka broj 1955/18 (13.03.2018.)

pdf-symbol

Odluka o dodjeli ugovora - javna nabavka uslugea održavanja i servisa laboratorijske opreme Mini Vidas - 2 komada u 2018. godini - Odluka broj 1954/18 (13.03.2018.) 

pdf-symbol

Odluka o dodjeli ugovora javna nabavka usluga održavanja i servisa laboratorijske opreme Mindray aparat u 2018. godini - Odluka broj 1184/18 (14.02.2018.)  

pdf-symbol

Odluka o dodjeli ugovora javna nabavka usluge revizije finansijskog izvještaja za 2017. godini - Odluka broj 1137/18 (13.02.2018.)   

pdf-symbol

Odluka o dodjeli ugovora javna nabavka dejonizatora sa tankom za vodu u 2018. godini - Odluka broj 1032/18 (08.02.2018.)     

pdf-symbol

Odluka o dodjeli ugovora javna nabavka kancelarijskog materijala - štampanog  u 2018. godini - Odluka broj 987/18 (08.02.2018.)       

pdf-symbol

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Odluka o dodjeli ugovora javna nabavka gotovih podloga za krvni agar u 2018. godini - Odluka broj 698/18 (31.01.2018.)    

pdf-symbol

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - LOT10 - RTG filmovi i prateći materijal - Odluka broj 884/18 (06.02.2018.) 

pdf-symbol

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - LOT9 - Laboratorijski sitni inventar - Odluka broj 694/18 (31.01.2018.)  

pdf-symbol

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - LOT8 - Brzi testovi na drogu, okultno krvarenje, TPHA, helikobakter pylori i alkohol - Odluka broj 692/18 (31.01.2018.

pdf-symbol

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - LOT7 - Hemikalije, reagensi za ručni rad za fibrinogen, boje i razne otopine - Odluka broj 630/18 (29.01.2018.) 

pdf-symbol

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - LOT6 - Ostali potrošni PVC materijal - Odluka broj 651/18 (30.01.2018.)  

pdf-symbol

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - LOT5 - Epruvete i pribor za vakumsko vađenje krvi - Odluka broj 558/18 (24.01.2018.)   

pdf-symbol

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - LOT4 - Hranljive podloge, antibiogram diskovi i ginekološki materijal - Odluka broj 556/18 (24.01.2018.)   

pdf-symbol

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - LOT3 - Reagensi i deterđenti za biohemijski analizator Mindray BC 3200 - Odluka broj 475/18 (23.01.2018.)  

pdf-symbol

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - LOT2 - Laboratorijski materijal za imunohemijskw analize - Aprarat Mini Vidas - Odluka broj 473/18 (23.01.2018.)        

pdf-symbol

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - LOT1 - Reagensi, kalibratori, kontrolni serumi, potrošni materijal i deterđenti za biohemijski analizator Mindray 380 (zatvoreni sistem) - Odluka broj 471/18 (23.01.2018.) 

pdf-symbol

Odluka o pokretanju postupka nabavke laboratorijskog materijala, hemikalija, rtg filmova i pratećeg materijala za 2018. godinu Odluka broj 8005/17 (25.12.2017.)     

pdf-symbol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke građevinsko-zanatskih radova za potrebe JU Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu  u 2018. godini - Odluka broj 9749/18 (12.12.2018.)

Monday the 24th. JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK