Javni konkursi

Štampa

 

04.08.2020. Javni oglas za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme - opširnije PDF

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko – dobojskog kantona broj: 8/19 i 6/20), Pravilnika o radu Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona broj: 3229/2017, 4406/2017, 7731/17, 1290/18, 2220/2018, 4650/2018, 8340/18, 10028/2018, 515/2020, 2813/2020, 4218/20 i Procedure o postupku prijema u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona broj: 514/20 od 24.1.2020. te Odluke direktora o potrebi prijema u radni odnos broj: 4753/20 od 30.7.2020., raspisuje se

JAVNI OGLAS
za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme

Radna mjesta:

1. Doktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.183,00 KM
 • Specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona i Nomenklaturi zdravstvenih usluga

2. Doktor specijalista neuropsihijatrije

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.183,00 KM
 • Specijalista neuropsihijatrije obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona i Nomenklaturi zdravstvenih usluga

3. Doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.183,00 KM
 • Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona i Nomenklaturi zdravstvenih usluga

4. Doktor specijalista medicinske mikrobiologije

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.183,00 KM
 • Specijalista medicinske mikrobiologije obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona i Nomenklaturi zdravstvenih usluga

5. Medicinska sestra - tehničar u konsultativno specijalističkoj službi medicine rada sa dijagnostikom i liječenje u odnosu na uslove i zahtjeve radnog mjesta, kardiološka ordinacija,

 • 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 1 (jedne) godine
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM
 • Medicinska sestra – tehničar u kardiološkoj ordinaciji obavljat će poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona

opširnije PDF

 


 

18.03.2020. Poništenje javnog oglasa za prijem u radni odnos - opširnije PDF

Na osnovu člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“ broj: 8/19) i Zaključka Operativnog štaba JU Zavoda za medicnu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona direktor d o n o s i

O D L U K U

o poništenju javnog oglasa za prijem u radni odnos

I
Poništava se javni oglas za prijem radnika u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona, objavljen dana 25.02.2020. u listu „Naša riječ“, na web stranici JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona, Vlade Zeničko – dobojskog kantona, te web stranici JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona.

opširnije PDF

 


 


24.02.2020. Javni oglasa za prijem radnika u radni odnos - opširnije PDF

Odluka broj 1339/20 od 24.02.2020. godine

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos

Radna mjesta:

 1. Doktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta
  - 2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme – na period od 1 (jedne) godine
  - pripadajuća osnovna neto plaća: 2.093,00 KM
 2. Doktor specijalista neuropsihijatrije
  - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
  - pripadajuća osnovna neto plaća: 2.093,00 KM
 3. Specijalista medicinske biohemije
  - 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme – na period od 3(tri) godine sa nepunim radnim vremenom u trajanju od 4 sata dnevno
  - pripadajuća osnovna neto plaća: 989,00 KM
 4. Medicinski laborant u Službi za laboratorijsku dijagnostiku
  - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 1 (jedne) godine
  - pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM
 5. Medicinska sestra - tehničar u Službi za medicinu rada i sportsku medicinu
  - 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme – na period od 1 (jedne) godine
  - pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM

opširnije PDF

 


 

21.11.2019. Obavijest o poništenju dijela Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos - opširnije PDF

Odluka broj 9142/19 od 20.11.2019. godine

 


 

15.10.2019. JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA - opširnije PDF

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16, 89/18), člana 7a. Pravilnika o radu JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona broj: 3229/2017, 4406/2017, 7731/17, 1290/18, 2220/2018, 4650/2018, 8340/18, 10028/2018 od 23.06.2017. 11.8.2017, 11.12.2017, 16.02.2018, 21.3.2018, 24.5.2018, 31.10.2018, 26.12.2018. godine, a u skladu sa odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko – dobojskog kantona broj: 8/19), i Procedurom o postupku prijema u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona broj: 5910/19,  6391/19 od 08.8.2019., 03.9.2019  te Odluke direktora za popunu upražnjenih radnih mjesta broj: 7950/19 od 11.10.2019., direktor Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu raspisuje 

JAVNI OGLAS 

za prijem radnika u radni odnos

Radna mjesta:

01. Doktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta

- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

- pripadajuća osnovna neto plaća: 2.093,00 KM

02. Doktor specijalista neuropsihijatrije

- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme 

- pripadajuća osnovna neto plaća: 2.093,00 KM

03. Doktor specijalista pneumoftiziologije 

- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 2 (dvije) godine

- pripadajuća osnovna neto plaća: 2.093,00 KM

04. Viši fizioterapeut

- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – do povratka porodilje, a najduže na period od 1 (jedne) godine

- pripadajuća osnovna neto plaća: 1.105,00 KM

05. Medicinska sestra - tehničar u konsultativno specijalističkoj službi medicine rada sa dijagnostikom i liječenje u odnosu na uslove i zahtjeve radnog mjesta

- odjeljenje ORL, 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme – na period od 18    (osamnaest) mjeseci 

- pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM

 05.1.- kardiološka ordinacija, 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period    od 6 (šest) mjeseci 

- pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM

06. Medicinska sestra - tehničar u službi za medicinu rada i sportsku medicinu, ordinacija medicine rada

- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 18 (osamnaest) mjeseci

- pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM

07. Medicinska sestra – tehničar u službi za opću zdravstvenu zaštitu sa blokom za intervencije i zdravstvenu zaštitu studenata

- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 18 (osamnaest) mjeseci

- pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM

08. Medicinski laborant u Službi za laboratorijsku dijagnostiku

- 2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme – na period od 6 (šest) mjeseci

- pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM

09. Spremačica

- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 1 (jedne) godine

- pripadajuća osnovna neto plaća: 465,00 KM

.... opširnije PDF

 


 

10.09.2019. JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA - opširnije PDF

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu (,,Službene novine Federacije BiH" broj: 26/16, 89/18), člana 7 a. Pravilnika o radu JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko -dobojskog kantona broj: 3229/2017, 4406/2017, 7731/17, 1290/18, 2220/2018, 4650/2018, 8340/18, 10028/2018 od 23.06.2017. 11.8.2017, 11.12.2017, 16.02.2018, 21.3.2018, 24.5.2018, 31.10.2018, 26.12.2018. godine, a u skladu sa Procedurom o postupku prijema u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona i Odluke direktora za popunu upražnjenih radnih mjesta broj: broj: 5910/19 od 08.08.2019., direktor Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu raspisuje JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos .... opširnije PDF

 

Sunday the 25th. JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK